Warsztaty

Szanowni Państwo 

  • Po konferencji uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału W JEDNYM z planowanych warsztatów (liczba miejsc na poszczególne warsztaty ograniczona do 25-30 os/warsztat) –
  • miejsce warsztatów – informacja wkrótce.

 

WARSZTAT 1
Postępowanie terapeutyczne w przypadku najczęstszych zaburzeń układu nerwowego powstałych w wyniku leczenia onkologicznego w rejonie głowy i szyi

Prowadzący: Mgr Maciej Górecki, Dr hab. Sławomir Marszałek

Opis warsztatu: Zabiegi operacyjne w rejonie głowy i szyi powodują znaczne zmiany strukturalne oraz czynnościowe. Jednym z częstszych powikłań pooperacyjnych są zaburzenia ze strony układu nerwowego.

Celem warsztatu jest przedstawienie metod diagnostycznych niezbędnych w praktyce fizjoterapeuty. Możliwości wykorzystania nowoczesnych, opartych na dowodach naukowych, metod terapeutycznych w przypadku zaburzeń: nerwu twarzowego (V), językowo-gardłowego(IX) czy dodatkowego(XI). Precyzyjna analiza procesu programowania terapii, a także możliwości jej oceny za pośrednictwem powierzchownej elektromiografii( sEMG).

Uczestnicy dzięki warsztatom zwiększą wiedzę oraz umiejętności w zakresie oceny, planowania oraz prowadzenia terapii u osób z najczęstszymi zaburzeniami neurologicznymi po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi. Krytyczna ocena procesu terapeutycznego pozwoli również na skuteczny, bardziej świadomy dobór ,,narzędzi’’ poznanych w trakcie warsztatu

WARSZTAT 2: 

Pacjent geriatryczny w aspekcie kardiologicznym.         

Prowadzący: Dr Małgorzata Wilk

Opis warsztatu: Jedną z głównych przyczyn śmiertelności zarówno na świecie jak i w Polsce nadal pozostają choroby układu krążenia, w tym również niewydolność serca, na którą w związku ze starzeniem się społeczeństwa, zachorowalność wzrośnie. Z niewydolnością serca u osób starszych wiąże się istotne pogorszenie tolerancji wysiłku, wpływające między innymi na ograniczone możliwości poruszanie się  jak również  utratę sprawności fizycznej i tym samym jakości życia, która następnie prowadzi do depresji, a tym samym wzrasta ryzyko upadków, jeden z tzw. wielkich problemów geriatrycznych.

Zadaniem naszych warsztatów jest przedstawić Państwu możliwości oceny pacjenta geriatrycznego pod kątem stratyfikacji ryzyka nagłych zdarzeń sercowych w trakcie rehabilitacji oraz możliwości monitorowania tych chorych, tak aby bezpiecznie i efektywnie prowadzić działania zmierzające do poprawy ich ogólnej wydolności, sprawności fizycznej, i idącą w ślad za tym, poprawą jakości życia.  Ważnym elementem jest również określenie poziomu zalecanej, bezpiecznej aktywności fizycznej w odniesieniu do różnych schorzeń kardiologicznych oraz do coraz większej grupy seniorów po zabiegach kardiochirurgicznych, co również postaramy się Państwu przybliżyć.

WARSZTAT 3:

Terapia tkanek miękkich u pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego.

Prowadzący: Mgr Paweł Kasprzak

Opis warsztatu: W chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego napięcia tkanek miękkich mogą powodować nasilenie dolegliwości bólowych, ograniczenie zakresu ruchu, oraz wpływać na cyrkulację krwi i limfy. Znajomość anatomii (m. in. palpacyjnej), fizjologii, oraz biomechaniki pozwala fizjoterapeucie przeprowadzić badanie i ocenę funkcjonalną, dzięki czemu można skutecznie planować terapię. Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli poznać koncepcje diagnostyki i leczenia tzw. tkanek miękkich wpływających na funkcjonowanie stawu biodrowego w oparciu o metody fizjoterapii i osteopatii. Techniki tkanek miękkich mogą być stosowane zarówno w leczeniu zachowawczym jak również po leczeniu operacyjnym. Terapia może skutecznie redukować dolegliwości bólowe oraz w znaczący sposób poprawić funkcjonowanie pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. 

WARSZTAT 4

Warsztaty z rehabilitacji pulmonologicznej

Prowadzący: Mgr Justyna Szymańska

Opis warsztatu: Celem warsztatu jest przedstawienie Państwu specjalnych ćwiczeń oddechowych, które doprowadzają do udrożnienia drzewa oskrzelowego,  poprawy wentylacji i wymiany gazowej. Chcielibyśmy także przybliżyć temat drenażu oskrzeli ,oraz poprowadzić instruktaż  autodrenażu. Nasze zajęcia skierowane są w szczególności do pacjenta geriatrycznego ,gdyż w tym okresie życia zwiększa się zapadalność na  nieżyty dróg oddechowych ,zapalenia  oskrzeli oraz zapalenia płuc.

WARSZTAT 5

Metody neurorehabilitacyjne u pacjenta geriatrycznego.

Prowadzący: Dr Ewa Zasadzka

Opis warsztatu: Zagadnienia poruszane podczas warsztatów dotyczyć będą fizjoterapii z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych u osób po 65 roku życia, która ze względu na wielochorobowość jest specyficzna i trudniejsza niż u młodszych pacjentów. Kompleksowa kinezyterapia, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych, wykorzystywana jest do odzyskiwania utraconych lub zaburzonych umiejętności ruchowych co jest szczególnie ważne u osób starszych.

WARSZTAT 6

Badanie i leczenie stawu barkowego wg koncepcji Cyriax u osób starszych

Prowadzący: Mgr Maciej Rębisz – WARSZTAT ODWOŁANY

 

 

WARSZTAT 7

Podstawowe założenia terapii mięśni dna miednicy

Prowadzący: Dr Anna Rojek

Opis warsztatu: W trakcie warsztatu przedstawione zostaną najważniejsze założenia terapeutyczne związane z pracą w obszarze dna miednicy. Szczególny  nacisk położony zostanie na prawidłową pracę tych mięśni w trakcie czynności dnia codziennego oraz właściwą aktywację w podczas ćwiczeń. Pokazane zostaną również przykłady aktywności obciążających jak i odciążających dno miednicy, a także podstawowe metody i narzędzia  fizjoterapeutyczne.

 

WARSZTAT 8

Badanie na poziomie aktywności dnia codziennego, kwalifikacja i profilaktyka ograniczeń wynikających ze schorzeń  kręgosłupa u osób starszych

Prowadzący: Mgr Ernest Wiśniewski

Opis warsztatu: W trakcie warsztatu zaprezentowane zostanie badanie funkcjonalne na poziomie aktywności dnia codziennego zgodne z wytycznymi KRF. W pierwszej części Uczestnicy  zapoznają się ze schematem badania na przykładzie dolegliwości bólowych  i ograniczeń  ze strony kręgosłupa lędźwiowego ,  typowymi testami aktywności monitorującymi efektywność stosownych procedur oraz kryteriami kwalifikacji do programu profilaktyki.   W drugiej części warsztatu przedstawione zostaną założenia i przykłady programu profilaktyki ograniczeń aktywności dnia codziennego u osób starszych.